1. Informatie voor cliënten

Lindelaar Zorg gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Hierbij een  korte uitleg hoe wij dat doen. Voor meer informatie, kan je ons privacyreglement lezen.  

Jouw dossier
In het cliëntdossier staan persoonsgegevens en andere informatie. Deze verstrek jij, je ouder/ voogd of ontvangen wij van wijk- en gebiedsteams of andere verwijzers. En soms van anderen, zoals de school of gezinsvoogd. Alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede hulpverlening worden in het cliëntdossier opgenomen.   
Een hulpverlener heeft de wettelijke plicht om een cliëntdossier bij te houden. Je kunt hierbij denken aan informatie over de voortgang van de hulp. Als je vindt dat er dingen niet kloppen die in het dossier staan, mag je ons vragen om dit te veranderen. Dit kan een verbetering, aanvulling of verwijdering zijn.  

Inzage door jou of je ouder
Een jongere en zijn wettelijk vertegenwoordigers (ouders of voogd) mogen het eigen dossier bekijken. Ben je jonger dan 12 jaar? Dan heeft je wettelijk vertegenwoordiger (ouders of voogd) recht op inzage, maar jij zelf niet. Als je 12 jaar of ouder bent, mag je zelf je dossier inzien. Hier kan je een aanvraag voor doen. Je ouder heeft recht op inzage totdat je 16 jaar bent. Als je 16 jaar of ouder bent, mag je ouder pas het dossier inzien na toestemming van jou. 
 
Inzage door anderen
Alleen medewerkers van Lindelaar Zorg die bij de zorg betrokken zijn mogen het dossier bekijken. De medewerker van Lindelaar Zorg behandelt de informatie vertrouwelijk. Als iemand anders inzage tot het dossier wil, vragen we jouw toestemming of dat van je wettelijk vertegenwoordiger (ouder of voogd).  

Delen van informatie met anderen
Om goede hulp te verlenen kan het noodzakelijk zijn dat we informatie delen over jou delen met een andere instantie, bijvoorbeeld school of een vorige hulpverlener. Voordat we informatie met andere instanties delen, vragen we om toestemming. Er zijn een paar uitzonderingen. Wanneer er een gezinsvoogd bij de jeugdhulp betrokken is, heeft de gezinsvoogd recht op informatie. We zijn wettelijk verplicht dit te verstrekken, ook als je geen toestemming geeft.

Camerabeelden
Om de hulpverlening te ondersteunen worden er soms video-opnames gemaakt. De opnames worden alleen voor interne deskundigheidsbevordering of hulpverlening gebruikt. Na gebruik worden de beelden verwijderd.

Bewaartermijn
Wanneer de zorg is beëindigd, bewaren we het dossier 15 jaar. Deze termijn is vastgelegd in de wet. Daarna wordt het dossier vernietigd.  

Verlenen van toestemming
Wanneer je toestemming geeft om gegevens te delen of om iemand anders inzage te geven in uw dossier, dan kan je deze toestemming elk moment weer intrekken.  

Klachten
Als je klachten hebt over het omgaan met je persoonsgegevens, vinden we het belangrijk dit te weten. We vinden het fijn dat je dit dan met ons bespreekt, zodat we het samen kunnen oplossen. Lukt dit niet, dan kan je een klacht indienen via de klachtenprocedure van Lindelaar Zorg. Het is ook mogelijk om direct de klacht over het gebruik van persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens neer te leggen. Zij zullen vervolgens een onderzoek instellen naar de klacht.  

Veilig berichtenverkeer
Voor het uitwisselen van privacygevoelige informatie gebruiken we Zorgmail. Ontvang je een bericht van ons via Zorgmail dan kan je e-mail met een apart verzonden code worden geopend.