Vacature:

Op dit moment hebben wij 2 vacatures openstaan.

 • Zorgcoördinator
 • Orthopedagoog generalist

Zorgcoördinator

Lindelaar Zorg biedt beschermd wonen met begeleiding en behandeling aan jeugdigen en jongvolwassenen met gedragsproblematiek en/of een verstandelijke beperking. Dit betekent dat onze bewoners door hun problematiek of thuissituatie niet in staat zijn om bij hun ouders of zelfstandig te wonen. De omgeving en een klein betrokken team bieden ruimte en rust voor onze bewoners. Samen met de bewoner en mogelijk met ouders of andere betrokkenen werken wij samen met de jeugdige of jongvolwassene aan het behouden of ontwikkelen van zelfredzaamheid, sociale en emotionele vaardigheden die passen binnen de mogelijkheden van het individu.

Functie inhoud:

De zorgcoördinator ziet toe op kwalitatief goede begeleiding en behandeling van inwonende cliënten, draagt bij aan beleidsontwikkeling van de organisatie en het implementeren van het organisatiebeleid op het niveau van de werkvloer:

 • Leiding geven aan een groep enthousiaste medewerkers, het maken van planningen, het organiseren en voorzitten van vergaderingen en het voeren van functioneringsgesprekken.
 • Contacten onderhouden met verschillende disciplines, zorginstellingen en Sociaal Domein Fryslân.
 • Het onderhouden en ontwikkelen van nieuwe zorgplannen, rapportages maar ook beleidsplannen en het bijhouden van het HKZ kwaliteitsmanagementsysteem.

Wat bieden wij:

 • Salaris conform CAO Gehandicaptenzorg
 • Een betrokken en enthousiast team
 • Uren in overleg

Wat zoeken wij:

Een zorgcoördinator met een relevante opleiding op HBO+ niveau (SKJ-geregistreerd) en met minimaal 5 jaar relevante werkervaring in de (jeugd)zorgverlening.

Daarnaast beschik je over de volgende competenties:

 • Leidinggevende capaciteiten
 • Geen 9.00 tot 17.00 mentaliteit
 • Kennis van en inzicht in relevante wet- en regelgeving en methodisch werken
 • Inzicht in eigen functioneren en het effect daarvan op anderen
 • Goed mee kunnen denken met de organisatie en oplossingsgericht kunnen werken
 • Relevante opleiding op minimaal HBO niveau

Graag solliciteren met motivatie en CV voor 26 juli via herma@lindelaar.nl

Check voor informatie www.lindelaarzorg.nl

Voor vragen kunt u een mail sturen naar herma@lindelaar.nl of bellen met Herma Kooke (zorgcoördinator) via 0615233365


Orthopedagoog generalist

Lindelaar Zorg biedt beschermd wonen met begeleiding en behandeling aan jeugdigen en jongvolwassenen met gedragsproblematiek en/of een verstandelijke beperking. Dit betekent dat onze bewoners door hun problematiek of thuissituatie niet in staat zijn om bij hun ouders of zelfstandig te wonen. De omgeving en een klein betrokken team bieden ruimte en rust voor onze bewoners. Samen met de bewoner en mogelijk met ouders of andere betrokkenen werken wij samen met de jeugdige of jongvolwassene aan het behouden of ontwikkelen van zelfredzaamheid, sociale en emotionele vaardigheden die passen binnen de mogelijkheden van het individu.

Functie inhoud

De orthopedagoog generalist doet werkzaamheden ten behoeve van (psycho)diagnostiek en begeleiding en /of behandeling van aangemelde en /of geplaatste jeugdigen en advisering in deze aan betrokken leidinggevende(n) en uitvoerende medewerkers. De orthopedagoog generalist is samen met de zorgcoördinator verantwoordelijk voor het behandelend opvoedklimaat.

Tot de taken behoren

 • Het verrichten van (psycho)diagnostische werkzaamheden in het kader van indicatiestelling en/of in het kader van behandeling van opgenomen jeugdigen onder andere door het verrichten van gedragsobservatie en diagnostisch onderzoek.
 • Het leveren van een vakmatige inbreng in het op- en bijstellen van behandelplannen in een (multidisciplinair) behandelteam en/of als voorzitter, het coördineren en integreren van alle bij de behandeling betrokken disciplines en het (laten) evalueren van de voortgang van de uitvoering binnen de kaders van het hulpverleningsbeleid van de organisatie.
 • Het plegen van interventies wanneer hulpverleningsprocessen stagneren of dreigen te stagneren.
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van de (eventuele) toepassing van therapieën, dan wel het uitvoeren van geïndiceerde therapieën.
 • Het adviseren en ondersteunen van de leidinggevenden, uitvoerende medewerkers en ouders/verzorgers met betrekking tot (bijdragen aan) de uitvoering van de behandeling.
 • Het bevorderen van de deskundigheid van interne medewerkers door het bespreken van casuïstiek en het geven van vakinhoudelijke ondersteuning en training.
 • Het leveren van bijdragen aan de beleidsontwikkeling van het hulpverleningsbeleid van de organisatie, c.q. onderdelen ervan en aan methodiekontwikkeling, innovatie en evaluatie.
 • Het signaleren van hiaten in het hulpverleningsaanbod dat door de organisatie aangeboden wordt en het formuleren van verbetervoorstellen daarin.

Wat bieden wij:

 • Salaris conform CAO Gehandicaptenzorg, schaal 65
 • Een betrokken en enthousiast team
 • Een arbeidsovereenkomst voor gemiddeld 10 uren per week

Wat zoeken wij:

 • Kennis van en bevoegdheden op het gebied van diagnostiek
 • Kennis van de sociale kaart
 • Kennis van relevante methodieken
 • SKJ en BIG registratie als orthopedagoog generalist

Graag solliciteren met motivatie en CV voor 26 juli via herma@lindelaar.nl

Check voor informatie www.lindelaarzorg.nl

Voor vragen kunt u een mail sturen naar info@nadidevos.nl of bellen met Nadi de Vos (Orthopedagoog generalist) via 06 14548031


Leerplekken:

Lindelaar Zorg biedt stageplaatsen voor de volgende studenten.

MBO-studenten met opleidingen als: Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen, Pedagogisch medewerker, Maatschappelijk Zorg, Sociaal werk of andere relevante opleidingen.

HBO-studenten met opleidingen als: Sociaal pedagogische hulpverlening(SPH), Pedagogiek, Maatschappelijk werk en dienstverlening(MWD) of andere relevante opleidingen Er zijn ook mogelijkheden voor studenten met het uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker.

Voor vragen of sollicitaties kan er contact opgenomen worden met herma@lindelaar.nl

Tot de zomer 2021 hebben wij geen leerplekken meer beschikbaar!